Pakuočių atliekos

Pakuočių atliekos yra alternatyvus žaliavų šaltinis.

Šias atliekas tinkamai rūšiuojant ir perdirbant gaunama nauda pramonei, tausojami gamtiniai ištekliai. 

Dėl šių priežasčių  svarbu pakuočių atliekas tinkamai išskirti iš bendro buitinių – komunalinių atliekų srauto, jas rūšiuoti ir tinkamai sutvarkyti.

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo, įskaitant surinkimo, vežimo, perdirbimo, naudojimo ir šalinimo sistemos organizavimą ir (ar) finansavimą, nustatytų gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo užduočių vykdymą, informacijos apie gaminius, pakuotes ir jų atliekų tvarkymą teikimą šių gaminių naudotojams ir atliekų tvarkytojams, grąžinamų produktų ir juos panaudojus susidarančių atliekų priėmimą, tvarkymą ir finansinę atsakomybę už tokią veiklą.

Gamintojo atsakomybės principas taikomas tvarkant šiuos atliekų srautus:

  • pakuočių; 
  • apmokestinamųjų gaminių (padangos, akumuliatoriai, baterijos, vidaus degimo variklių degalų, tepalų, įsiurbimo oro filtrai, automobilių hidrauliniai (tepaliniai) amortizatoriai); 
  • elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ); 
  • eksploatuoti netinkamų transporto priemonių; 
  • alyvos. 

Gamintojai ir importuotojai privalo:

  • Visi pakuočių ir (ar) gaminių gamintojai ir (ar) importuotojai privalo registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade GPAIS.
  • organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą; šviesti ir informuoti visuomenę atliekų tvarkymo klausimais aplinkos ministro nustatyta tvarka; apmokėti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymo, visuomenės švietimo ir informavimo atliekų tvarkymo klausimais išlaidas; 
  •  tvarkyti vidaus rinkai tiekiamų gaminių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas (pakuočių atveju – mokesčio už aplinkos teršimą pakuotės atliekomis deklaracijas). 

Gamintojai ir importuotojai nustatytas pareigas (išskyrus pareigą registruotis) gali vykdyti:

individualiai – patys organizuodami po jų tiektų Lietuvos Respublikos vidaus rinkai gaminių ir pakuočių (savoms reikmėms sunaudotų) naudojimo susidariusių atliekų tvarkymą;

kolektyviai – steigdami Atliekų tvarkymo įstatyme (pakuočių atveju – Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme) nurodytą gamintojų ir importuotojų organizaciją ir (ar) tapdami tokios organizacijos dalyviais ir jai pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatyme nustatytų pareigų arba organizacijai sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti gaminių ir pakuočių atliekų tvarkymą ir vykdyti visas ar dalį šio įstatymo nustatytų pareigų netapdami organizacijos dalyviais.

Gaminių ar pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencijas turinčių gamintojų ir importuotojų organizacijų sąrašą rasite čia.

 Gaminių ir pakuočių atliekų sutvarkymas įrodomas dokumentais, išrašytais tų atliekų tvarkytojų, kurie yra įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą

Atsiųskite mums užklausą