111
regular customers
3
qualified specialists
1320 t.
treated waste
100%
Territories of Lithuania

Business activity waste

Conducting business activity results in various types waste being produced. Waste produced by business activity in the Republic of Lithuania is being regulated by Lithuania Republic Environment Ministers’ executive issue “Concerning waste management rules confirmation” No. 217.

We are specializing in business waste management. We provide professional consultations to our clients, gather and manage all types of waste produced in Lithuania, issue all documents required by the state proving proper management of waste.
We service construction companies, factories, auto services, building and office administrators and other entities which produce waste from their activity

Manage your business waste

Hazardous waste

Hazardous waste storage and management in Lithuania is regulated by Lithuania Republic Environment Ministers’ executive issue “Concerning waste management rules confirmation” No. 217.
We have The Environmental Protection Agency (EPA) issued hazardous waste management license, hazardous cargo transportation license, certified hazardous waste management specialist and chief, we are also registered in Waste Management Registry of the state.
We provide professional consultations to our clients, gather and manage all types of hazardous waste produced in Lithuania, issue all documents required by the state proving proper management of waste.

Food waste

We collect, transport and manage food waste in the whole territory of Lithuania, provide storage containers for food waste, consultations on food waste storage and management laws and requirements, issues documents of final management of the waste and under clients requests provide the documents to relevant institutions as required by the state law.

We provide service to super markets, food service entities, production entities, hospitals, schools, kidengarders, schools, where we manage:

  • expired food and other products;
  • confiscated items or items which do not comply with the EU requirements and which are to be destroyed;
  • waste oils and fats.

Medical waste of institutions

Main law regulating medical waste management in Lithuania is Lithuania’s hygiene’s norm HN 66:2013 “Medical waste management safety requirements”. A part of medical waste by law are considered hazardous waste and therefore must be stored and managed exceptionally safely.

We have The Environmental Protection Agency (EPA) issued hazardous waste management license,  hazardous cargo transportation license, certified hazardous waste management specialist and chief, we are also registered in Waste Management Registry of the state.

We provide professional consultations to our clients, collect and manage all types of hazardous waste produced in Lithuania, issue all documents, required by the state, proving proper management of waste.

Manage your medical waste

Medicininės atliekos gyventojams

Pagrindinis įstatymas reguliuojantis medicininių atliekų tvarkymą yra Lietuvos higienos norma HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“. Dalis medicininių atliekų yra priskiriamos pavojingoms atliekoms, todėl turi būti laikomos ir tvarkomos ypatingai saugiai.
Mes turime Aplinkos Apsaugos Agentūros išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją, pavojingų krovinių vežimo leidimą, sertifikuotus pavojingų atliekų tvarkymo specialistą ir vadovą bei esame užregistruoti Atliekų Tvarkymo Valstybės Registre.
Teikiame profesionalias konsultacijas savo klientams, surenkame ir sutvarkome medicinines atliekas visoje Lietuvoje, išrašome visus įstatymų reikalaujamus dokumentus įrodančius tvarkingą medicininių atliekų sutvarkymą.